Điều 1: Mở tài khoản và sử dụng dịch vụ
1. Theo hợp đồng này, Khách hàng đề nghị Công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch đứng
tên Khách hàng tại Công ty chứng khoán.
2. Tài khoản giao dịch (TKGD) được mở tại Công ty chứng khoán theo hợp đồng này gồm: tài
khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) và tài khoản giao dịch ký quỹ (TKGDKQ) (trừ các trường
hợp pháp luật không cho phép mở TKGDKQ). Trong trường hợp pháp luật cho phép mở thêm
các tài khoản khác, Công ty chứng khoán sẽ tự động mở tài khoản cho Khách hàng trên cơ sở
Khách hàng đã có TKGD tại Công ty chứng khoán..
3. Công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng này bao gồm:
(i) Mở tài khoản giao dịch chứng khoán; hướng dẫn Khách hàng thực hiện ký quỹ tiền gửi
thanh toán giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán /tại ngân hàng chỉ định thanh toán;
(ii) Quản lý tiền /chứng khoán của Khách hàng và phối hợp với Ngân hàng chỉ định thanh toán
quản lý tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của Khách hàng (đối với trường hợp Khách
hàng thanh toán thông qua ngân hàng chỉ định);
(iii) Thực hiện giao dịch theo lệnh của Khách hàng và cung cấp kết quả giao dịch cho Khách
hàng;
(iv) Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách hàng thông qua
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán theo ủy quyền của Khách hàng;
(v) Thay mặt Khách hàng, thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán thuộc
quyền sở hữu của Khách hàng, theo ủy quyền của Khách hàng bằng hợp đồng này;
(vi) Khách hàng ủy quyền cho Công ty chứng khoán thay mặt Khách hàng thực hiện các nội
dung sau :
– Phong tỏa/ hủy phong tỏa tiền trên TKTG theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách
hàng, phối hợp với ngân hàng chỉ định thanh toán phong tỏa /hủy phong tỏa (trong trường hợp
Khách hàng thanh toán thông qua ngân hàng chỉ định);
– Thanh toán tiền, thanh toán phí theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của Khách
hàng;
– Thanh toán các nghĩa vụ nợ khác phát sinh đối với tài khoản giao dịch chứng khoán của
Khách hàng mở tại Công ty chứng khoán;
– Nhận tiền bán chứng khoán, cổ tức và các quyền khác bằng tiền phát sinh từ tài khoản
giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại Công ty chứng khoán.
(vii) Các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật được Công ty chứng khoán cung cấp
theo từng thời điểm và được công bố trên website chính thức của Công ty chứng khoán.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *